آزمون مدیریت تعارض

با انتخاب گزینه مناسب در جای خالی نشان دهید که چگونه از هر کدام از موارد زیر استفاده می کنید. یکی از گزینه های خیلی کم کم گاهی اغلب همیشه را انتخاب کنید شروع

آزمون ماکیاولی

برای 10 سوال زیر یکی از گزینه های بسیار مخالف هستم کمی مخالف هستم دیدگاه خنثی دارم کمی موافق هستم بسیار موافق هستم را انتخاب کنید شروع

آزمون کانون کنترل

* دستورالعمل: این ابزار برای سنجش موضع درونی و بیرونی کنترلی افراد به کار می رود. برای هر سوال یکی از گزینه ها را انتخاب کنید. شروع

آزمون شخصیت

* دستورالعمل: پرسشنامه زیر را، با انتخاب گزینه مناسب خود، پاسخی که با ویژگیهای شخصیتی شما منطبق است، پرکنید. تا می توانید سریع پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید. اگر پاسخگو جواب سوال را نمی داند گزینه نمی دانم را انتخاب کند. شروع

آزمون رغبت شغلی

در هر سطر این پرسشنامه ، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود. فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید . در انتخاب فعالیتها، استعداد یا تحصیلات لازم برای انجام دادن آنها را در نظر نگیرید، تنها ذوق شخصی خود را در نظر بگیرید. اگر هیچ فعالیتی مورد علاقه شما قرار نگرفت ، سعی کنید در بین آنها فعالیتی را انتخاب کنید که بیشتر از سه فعالیت دیگر مورد علاقه شماست. زیاد فکر نکنید، اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد انتخاب کنید. شروع

آزمون هالند

دستورالعمل: با خواندن جملات اگر در مورد شما صدق می کنید گزینه بلی و در صورتی که صدق نمی کند گزینه خیر را انتخاب کنید شروع

آزمون نئو

* دستورالعمل: پرسشنامه زیر مربوط به شخصیت است و هیچ کدام از گزینه ها درست یا نادرست نیست و صرفا بیانگر ویژگیهای شماست. خواهشمند است نظر خود را در مورد ویژگی های زیر اعلام نمایید. همه سوالات این پیشوند را دارد. من خود را فردی می بینم که ... شروع

آزمون EQ

دستورالعمل: سوالات زیر مربوط به احساسات شما میباشد، خواهشمندیم سوالات را به دقت بخوانید و هر گزینه ای که با احساسات شما تطبیق بیش تری دارد انتخاب کنید. شروع

آزمون می‌یرز

این آزمون به دنبال بررسی ویژگیهای شخصیتی فرد است که بر اساس چهار ویژگی کلیدی شخصیت را مورد ارزیابی قرار می دهد. هر یک از عبارات زیر را بخوانید و یکی را انتخاب کنید 1-ابداٌ این طور نیستم 2-تا اندازه ای این طور هستم. 3-کاملاً این طور هستم شروع